REISVOORWAARDEN


Algemene voorwaarden

Algemeen voorbehoud
Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma binden ons niet.
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende accommodatie wanneer hiertoe gegronde redenen bestaan en stellen ons niet aansprakelijk voor het eventuele ongerief.
De reisorganisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven, zelfs indien deze via de reisorganisatie aan reizigers wordt verstrekt.

Alleenreizende:
Eenpersoonskamers. Wanneer u zich individueel aanmeldt kunt bij boeking aangeven of u ingedeeld wilt worden in een tweepersoonskamer. Wij zullen er alles aan doen om u in te delen. Op het moment dat dat lukt dan krijgt u de eenpersoonskamertoeslag van ons retour.
Aantal deelnemers:
Het aantal deelnemers van onze reizen ligt rond de 25 personen, exclusief reisleiding. Bij onvoldoende deelname kan een reis uiterlijk drie weken voor het geplande vertrek door Academische Reizen worden geannuleerd. Alle aan Academische Reizen reeds betaalde reisgelden en verzekeringspremies worden dan gerestitueerd.

Annulering
Bij annulering door de reiziger gelden altijd annuleringskosten. 

Annulering tot de 42e kalenderdag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 30%
Annulering vanaf de 42e kalenderdag (incl) tot de 21e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 60%
Annulering vanaf de 21 kalenderdag (incl) tot de 7e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 75%
Annulering vanaf de 7e kalenderdag (incl) tot de 3e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 90%
Annulering vanaf de 3e dag (incl) tot en met dag van vertrek: 100%

Voor elke annulering worden naast bovenstaande kosten € 25 administratiekosten in rekening gebracht (deze vervallen als u 100% van de annuleringskosten moet betalen).
Daarnaast kan het voorkomen dat voor bepaalde groepsreizen, waaronder alle bootreizen, afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden waardoor u in het geval van annulering een hoger percentage verschuldigd bent. Hierover informeren wij u voor boeking.

Het teruggeven van luchthavenbelastingen bij een annulering wordt uitgesloten, omdat dit al wordt opgenomen in de berekening van de annuleringskosten.

Reisdocumenten
U bent als reiziger zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten. Daarbij dient u uzelf te laten informeren van de meest actuele eisen ten aanzien van uw reisdocumenten.

In het vliegtuig of bij aankomst moet u een tweetal kaarten invullen die vervolgens door de douane worden gecontroleerd. U moet in het bezit zijn van een geldig retourticket en over voldoende financiële middelen beschikken om uzelf en uw medereizigers gedurende uw verblijf te kunnen onderhouden. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dient u mogelijk aan afwijkende voorwaarden voldoen. Voor visumbestemmingen kunt via onze partner www.visumcentrale.nl/academischereizen met korting uw reisdocumenten laten verzorgen. Indien u heeft geboekt voor een bestemming waarbij een toeristische uitnodiging verplicht is dan wijzen wij u erop dat Academische Reizen een samenverwerkingsverband heeft met visumcentrale en dat u daarom uitsluitend hier uw visum kunt regelen.

Bagage
Waar mogelijk hebben wij de bagage van te voren al voor u afgekocht. Bij vliegreizen geldt in het algemeen dat de deelnemers maximaal 23 kg bagage per persoon mogen meenemen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de reisbescheiden.

Betaling
De aanbetaling van onze reizen is 25% van de reissom, te voldoen binnen 7 dagen na boeking. Voor bepaalde reizen, waaronder alle bootreizen, gelden aangepaste percentages en betalingstermijnen. Hierover informeren wij u bij boeking. Vermeld bij betaling altijd uw factuurnummer. Uw eigen bank/giro-afschrijving geldt als onze betalingsbevestiging.

Boekingen
U kunt boeken voor een reis door de betreffende reis aan te klikken in de rubriek 'Reizen'. Onderaan de reisbeschrijving kunt u klikken op 'Boek deze reis'. Vervolgens verschijnt er een inschrijfformulier welke u dient in te vullen en kunt inzenden. Wij sturen u dan een schriftelijke boekingsbevestiging en een boekingsovereenkomst. Eventueel kunt u zich telefonisch (020-5892940) aanmelden voor een reis. Geschiedt de boeking (mede) voor andere deelnemers, dan is de hoofdpersoon aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen door alle door hem/haar geboekte deelnemers. Om zeker te zijn van plaatsen is het verstandig om niet te lang met boeken te wachten. Regelmatig zijn reizen snel na verschijnen van Cultoura volgeboekt. De administratiekosten bedragen € 25,– per boeking.

Enquêteformulieren
Korte tijd na terugkeer van een reis wordt aan alle deelnemers(sters) een enquêteformulier gezonden. Het is een belangrijk communicatiemiddel tussen reizigers en organisatie. Als u aan de enquête deelneemt (en wij hopen dat u dat doet) kunt u er zeker van zijn dat zulks een waardevolle bijdrage is aan kwaliteitsbewaking en, indien nodig, kwaliteitsverbetering. Het is echter ondoenlijk dat Academische Reizen reageert op de inhoud van elk formulier. Bedanken voor uw bijdrage doen wij u hier bij voorbaat!

Gezondheid/zwaarte programma’s
Om te kunnen deelnemen aan onze reizen is een goede gezondheid vereist. Het tempo van de reizen ligt doorgaans niet te hoog en wij verwachten dat ieder het kan bijhouden. Wij bieden optimaal comfort, maar bij reizen naar bestemmingen met een minder ver ontwikkelde toeristische infrastructuur verwachten wij van de deelnemers bereidheid zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. In overleg met de reisleiding, en als het programma het toe laat, is het in principe mogelijk om programmaonderdelen over te slaan. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers op kantoor.

Inbegrepen
Standaard inbegrepen in de reissommen*:
a. internationale vluchten met gerenommeerde maatschappijen in de economy klasse inclusief bagage
b. luchthaven- en vliegbelastingen, brandstof- en veiligheidstoeslagen, enz. Indien deze kosten verhoogd worden, zijn wij genoodzaakt deze extra heffing alsnog door te belasten.
c. entreekosten, tenzij anders vermeld
d. alle vervoer zoals aangegeven in het betreffende programma. Wij gebruiken in de meeste gevallen onderweg exclusief voor ons gezelschap gereserveerde touringcars, taxi’s, e.d.
e. alle lokale belastingen, parkeergelden etc.
f. hotelaccommodatie in goede, eerste klasse hotels, of anders in de o.i. beste hotels ter plaatse, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de reisbeschrijving
g. alle ontbijten plus de maaltijden zoals aangegeven bij de betreffende reis
h. de excursies, bezoeken e.d. volgens programma, tenzij anders vermeld in de reisbeschrijving en m.u.v. als zodanig omschreven facultatieve excursies
i. toegangskaarten bij muziekreizen volgens programma
j. de diensten van onze Nederlandse (of Belgische) wetenschappelijke reisbegeleider
k. waar mogelijk en zinvol de diensten van een Nederlandse technisch reisbegeleider
l. de eventuele diensten van lokale begeleiders/ gidsen
m. de diensten van kruiers in hotels e.d., waar mogelijk
n. alle fooien en bedieningsgelden
o. kennismakingsbijeenkomst, indien vooraf genoemd bij de reisbeschrijving

Standaard niet inbegrepen bij de reissom*:
a. de reis van uw woonplaats naar Schiphol of vertrekplaats touringcar, v.v.
b. alle niet bij de reis inbegrepen maaltijden
c. verzekeringen
d. uitgaven van persoonlijke aard zoals drankjes, souvenirs, wasserij e.d.
e. visakosten en eventuele kosten om deze te verkrijgen
f. administratiekosten €25 en Calamiteitenfonds €2,50 per boeking.
* eventuele afwijkingen worden bij de reisbeschrijvingen aangegeven

Klachten
Academische Reizen en onze leveranciers zijn u zo goed mogelijk van dienst, maar er kan toch wel eens iets mis gaan. Als u op uw bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, bent u verplicht daarvan meteen melding te doen bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier), bij de reisleider of onze agent. Vaak kan men er dan meteen wat aan doen. Als u de klacht niet ter plaatse kunt indienen, bent u verplicht direct Academische Reizen in Nederland in te schakelen. Wij zijn hiervoor ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar. Na sluitingstijd hoort u een noodnummer. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, dan moet u deze uiterlijk 1 maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd bij Academische Reizen indienen.

Paspoort en tenaamstelling
U dient te beschikken over een paspoort of Europese identiteitskaart, geldig gedurende de gehele reis of tot en met de datum die wij vermelden in de nadere reisgegevens: vaak tot zes maanden na terugkomst. Eventueel benodigde visa worden in veel gevallen door ons bemiddeld, maar wij houden ons niet aansprakelijk als een deelnemer een visum zou worden geweigerd. In verband met controle op Schiphol moet op uw inschrijfformulier exact dezelfde naam staan als in uw paspoort. Niet voldoen aan die eis betekent in alle gevallen dat u moet rekenen op hoge extra kosten op Schiphol! Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan meemaken bij gebrek aan de nodige documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Als u op de deelnemerslijst liever een afwijkende naam wilt kunt u dat ons het beste telefonisch apart doorgeven.

Preferenties
Als u preferenties heeft, dan verzoeken wij u deze tijdig kenbaar te maken, bij voorkeur bij de boeking van de reis. Wij doen ons uiterste best om aan uw wensen gehoor te geven. Graag wijzen wij u erop dat een preferentie een voorkeur is, en niet gegarandeerd kan worden.

Uitsluiting en aansprakelijkheid
1. Wanneer blijkt dat een deelnemer hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer kan restitutie worden verleend van de reissom of een gedeelte daarvan, indien hem ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
2. De aansprakelijkheid van Academische Reizen is geregeld in de Reisvoorwaarden van de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Krachtens die bepalingen is Academische Reizen niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringskostenverzekering of de regeling met het Calamiteitenfonds.
3. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten zoals premies voor verzekeringen, vaccinatiekosten, visumkosten, aanschaf van kleding en literatuur, indien een reis niet kan doorgaan.

Vluchttijden en vertragingen
De vermelde vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud. Academische Reizen is niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen die tot gevolg hebben dat u eventuele aansluitingen of programmaonderdelen mist.

Wijzigingen
1. Tot 8 weken voor vertrek kunnen op verzoek van de deelnemers - voor zover mogelijk - wijzigingen worden aangebracht, waarvoor naast eventuele andere bijbetalingen, per ’party’ € 35,- in rekening wordt gebracht. Bij wijzigingen vanaf de 56e dag voor de dag van vertrek zijn in het algemeen de annuleringsbepalingen van toepassing.
2. Buiten bovengenoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening worden gebracht voor een verandering c.q. overboeking noodzakelijk gemaakte communicatiekosten.
3. Academische Reizen behoudt zich te allen tijde het recht voor om kleine wijzigingen in het gepubliceerde programma aan te brengen wanneer de omstandigheden zulks wenselijk maken.

Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien (nieuwe) heffingen zoals vervoerstoeslag, BTW, toeristenbelastingen, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen, veiligheidstoeslagen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

Bewaarde
reizen

Larenweg 40, 5234 KA 's-Hertogenbosch 020 589 29 40 info@academischereizen.nl
  • Volg ons via Facebook

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe reizen en actuele informatie.